U bent hier: Copyright MMF
Verder naar: Over martial arts en MMF
Algemeen:

Copyright


De website www.nsvk.nl inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het copyright van de Stichting Nederlandse School voor Krijgskunst. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor
eigen niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stg. Nederlandse School voor Krijgskunst is niet toegestaan.


Disclaimer van de website
www.nsvk.nl van Stg Nederlandse School voor Krijgskunst.
Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van de website www.nsvk.nl wordt besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op de website www.nsvk.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.
De informatie op de website www.nsvk.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Het is een bezoeker van de website www.nsvk.nl niet toegestaan de auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de website www.nsvk.nl opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van Stg Nederlandse School voor Krijgskunst (ook niet via eigen netwerk).
Stg Nederlandse School voor Krijgskunst kan er niet voor instaan dat de informatie op de website www.nsvk.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Bij het plaatsen van informatie op de website www.nsvk.nl is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op teksten of illustraties op de website www.nsvk.nl, dan kan hij of zij via email contact opnemen.