Martial
Martial is een westers begrip en stamt af van het Franse woord 'martial' (in het Nederlands in 1612 overgenomen als 'martiaal') en het Latijnse woord Martialis. De eerste verwijst naar het begrip 'krijgshaftig' en de laatste verwijst naar de Romeinse god Mars die in oorsprong als beschermer van de landbouw werd gezien en symbool stond voor mannelijkheid en vruchtbaarheid. Door de culturele invloed van de Grieken en de oorlogen waar Rome in verwikkeld was, veranderde deze oorspronkelijke mannelijke beschermheer en vruchtbaarheidsgod in de door de Romeinen vereerde oorlogsgod Mars.

Krijgskunst
Het woord 'krijg' was in oorspronkelijke betekenis een Germaanse aanduiding op het actieve inspannen, het streven, het strijden (conflict/oorlog) naar iets en kreeg later een passieve betekenis als aanduiding van een ontvangen van iets.

Kunst / Art(s)
Het woord 'kunst' stamt oorspronkelijk af van het West-Germaans woord 'kunnan', in het Nederlands kunnen/kennen. In de 14e eeuw werd de betekenis van kunst als vak, ambacht en wetenschap hieraan toegevoegd. Dit als vertaling van het Latijnse begrip 'ars' (kunst/vaardigheid) welke was ontwikkeld tijdens het Romeinse keizerrijk. In de laatantieke samenleving waren kennis en wetenschap georganiseerd in verschillende 'artes' (vaardigheden: artes liberale, artes mechanicae, artes incertae).

Kunst lijkt een sociologisch, psychologisch én historisch gebonden begrip, maar is in onze moderne tijd niet meer gedefineerd.

Mindfulness
Mindfulness wordt vaak gezien als een vorm van meditatie afkomstig uit het Boedhisme waarin men zich op een niet-reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment. Tegenwoordig zijn er verschillende vormen van training van mindfulness waaronder stressreductie en gedragsgrelateerde therapieën. Mindfulness in de niet-reactieve manier is echter ook terug te vinden in Westerse mystieke tradities. Deze genoemde vormen van meditatie hebben echter geen directe relatie met gedachtengoed van Martial MindFulness of de MMF-activiteit, maar wel direct met het concept van in aandacht komen ofwel bewustwording.
(In het Nederlands kennen we het begrip aandacht (In acht slaan, in combinatie met de werkwoorden geven en slaan. Acht geven op; menen; achting voelen’. Mnl. achten ‘nadenken; menen, denken; een zekere waarde toekennen’). Aandacht staat in nauwe verbindenis met oplettendheid.)

Krijgskunst of Martial Arts wordt door Lex Opdam gezien als een actieve strijd/krijg, strevend naar eenheid vanuit het verlangen om als mens in verbintenis te zijn. Niet het vechten met de ander staat centraal, maar het bevrijden van de angst en de vele gerelateerde conditioneringen binnen onszelf om te komen tot wie we zijn; een sociaal en creërend mens. Hierin ligt de spirituele ontwikkeling besloten, de weg vrijmakende om tot nieuwe vormen van schepping te komen.